Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Udzielamy pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

Poradnia ma dogodną lokalizację, jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Do poradni przyjmujemy dzieci i młodzież z powiatu stalowowolskiego na wniosek rodziców / opiekunów. Prowadzimy terapię indywidualną i grupową, a także:

  • odkrywamy mocne strony,
  • wspomagamy możliwości rozwojowe,
  • diagnozujemy dynamikę rozwoju
  • kreujemy ścieżki kariery zawodowej,
  • wspieramy przedszkola, szkoły i placówki oświatowe w powiecie stalowowolskim.

Oferujemy specjalistyczną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w zakresie:

  • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
  • przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych,
  • rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią),
  • wspomagania rozwoju uczniów zdolnych,
  • dojrzałości szkolnej
  • zaburzeń rozwoju mowy i wad wymowy,
  • ADHD, autyzm, zespół Aspergera, zaburzeń zachowania, uzależnień, niedostosowania społecznego, 
  • preferencji zawodowych i kreowanie kariery zawodowej.

Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Udzielamy pomocy w formie:

  • terapii psychologicznej indywidualnej, rodzinnej, grupowej,
  • indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami,
  • indywidualnej terapii logopedycznej dzieci z opóznionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkających się z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • terapii dzieci ze spektrum autyzmu,
  • zajęć terapeutycznych dla uczniów niewidzących i słabowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem arteterapii,
  • terapii EEG-Biofeedback,
  • porad dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, trudności w nauce, problemy okresu dojrzewania, zanurzenia zachowania i inne)
  • doradztwa zawodowego, pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia, w tym uczniom niepełnosprawnym,
  • działań mediacyjnych, między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),
  • działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • konsultacji na terenie placówek oświatowych,

W Poradni funkcjonuje Zespół Orzekający, który na wniosek rodziców / opiekunów prawnych wydaje orzeczenia:

  • o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do uczniów z niepełnosprawnościami: 
    • niesłyszących i słabo słyszących,
    • niewidomych i słabo widzących,
    • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
    • z upośledzeniem umysłowym,
    • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
    • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
    • niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK