Oferta zespołu pedagogów dotycząca wspierania szkół i placówek

w roku szkolnym 2018/2019

Propozycje wspierania szkół i placówek oświatowych

przez  pracowników poradni w roku szkolnym 2018/2019

Oferta zespół pedagogów do realizacji na terenie szkół i placówek

 

  1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży

Lp.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci                 

Cele do zrealizowania

1.

Niepełnosprawni są wśród nas.

Warsztaty

Dzieci przedszkolne,                 uczniowie młodszych klas szkolnych.

 

Informacje o niepełno-sprawnościach  i ich konsekwencjach. Dostarczanie doświadczeń związanych                    z dysfunkcjami zmysłów lub narządów. Rozwijanie umiejętności rozumienia      i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

  1. Propozycje skierowane do nauczycieli

Lp.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

 

1.

Zapobieganie przemocy rówieśniczej.

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej.

Nauczyciele szkół podstawowych.

Wsparcie merytoryczne wychowawców    i pedagogów szkolnych w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej.

2.

Zapobieganie  uzależnieniom behawioralnym.

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej.

Nauczyciele szkół podstawowych.

Wsparcie merytoryczne wychowawców       i pedagogów szkolnych w zakresie zapobiegania uzależnieniom behawioralnym. 

3.

„Wartościowy Ja – Wartościowy Świat”

Warsztaty dla wychowawców klas.

 

Wychowawcy klas ze szkół podstawowych.

Wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych                    i wychowawczych; kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku, rozwiązywanie konfliktów integracja zespołu klasowego; przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej , profilaktyka uzależnień.

 

  1. Propozycje skierowane do rodziców

Lp.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

1.

Komputer                      i telefon – przyjaciel czy wróg? 

 

Prelekcja

Rodzice dzieci ze szkół podstawowych.

Zapoznanie z tematyką uzależnień behawioralnych u dzieci. 

 

Oferta zespołu pedagogów  do realizacji w PP-P

  1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży

Lp.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci 

 

Cele do zrealizowania

 

 

 

 

 

1.

Terapia ręki.

Warsztaty

Uczniowie klas I-III.

 

 

 

Rozwijanie sprawności motorycznej, w szczególności motoryki rąk, ćwiczenia grafomotoryczne i kaligraficzne.

 

 

 

 

 

Ponadto poradnia poszerza indywidualną diagnozę dziecka w kierunku:

  • Orientacyjnej diagnozy wybranych cech narządu wzroku, której celem jest ocena narządu wzroku pod kątem przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu.
  • Orientacyjnego testu myślenia dywergencyjnego (twórczego), którego celem jest analiza komponentów myślenia twórczego. Po diagnozie specjalista udziela wskazówek do rozwijania własnego potencjału.
  1. Propozycje skierowane do nauczycieli

Lp.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

 

 

 

 

 

 

1.

Superwizje dla doradców zawodowych.

Superwizja

Doradcy zawodowi z terenu działania poradni.

Wspieranie nauczycieli  w procesie doradztwa zawodowego.

 

 

 

 

2.

„Wartościowy Ja – Wartościowy Świat”.

Warsztat

Wychowawcy klas ze szkół podstawowych.

Wsparcie nauczycieli  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych                        i wychowawczych,

kształtowanie postaw tolerancji                 i wzajemnego szacunku, rozwiązywanie konfliktów,

 integracja zespołu klasowego, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej ,profilaktyka uzależnień.

 

 

 

 

 

 

  1. Propozycje skierowane do rodziców

Lp.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

 

 

 

 

 

1.

Dojrzałość szkolna.

 

 Prelekcja

Rodzice dzieci klas „0”.

Zapoznanie rodziców  z przebiegiem procesu rozwoju psycho-fizycznego dziecka.

Aspekty rozwoju świadczące o gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Przedstawienie zasad wspierania dziecka      w nabywaniu umiejętności szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK